Prem Sansar

Cast
Kabita Nepali, Prem Soni Gahatraj, Ayushma Karki, Prem Bahadur Sunar, Monika Dahal, Bibisha Pandery, Ram Gautam
Director
Ram Gautam
Genre
Love Story
Release date
2019-12-13
Duration
120 min
LapsedAvailable

Meera